Department of Fisheries & Aquatic Resources

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය අරමුණ අංශයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ මූල්‍ය ඒකාග්‍රතාවය ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූල වීම සහ වාහන, මානව සම්පත්, සහ A/C යන්ත්‍ර සහ ගිනි නිවන පද්ධති වැනි පහසුකම් ඇතුළු සම්පත් නිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා විස්තීර්ණ වාර්තාකරණය, පරිපූර්ණ විමර්ශන පැවැත්වීම සහ පරීක්ෂණ සිදු කිරීම මගින් සංවිධානය තුළ විනිවිදභාවය, වගවීම සහ කාර්යක්ෂමතාව සහතික […]

පරිපාලන අංශය

පරිපාලන අංශය අරමුණ මෙම අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මිනිස් බලය, ගොඩනැගිලි, ප්‍රවාහන පහසුකම්, ජලය, විදුලිය, සනීපාරක්ෂක සහ සන්නිවේදන පහසුකම් මෙන්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නියමිත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මානව සම්පත් කළමනාකරණය, ගොඩනැගිලි, වාහන සහ අනෙකුත් පහසුකම් නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම වේ. කාර්යයන් අවශ්‍ය ශ්‍රම සම්පත් සැපයුම් ඇස්තමේන්තු කිරීම, රැකියා පිරිවිතර සකස් කිරීම, බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියා […]

මූල්‍ය අංශය

මූල්‍ය අංශය අරමුණ  ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය සම්පත් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීම සහතික කිරීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. කාර්යයන් අංශයට පැවරී ඇති රාජකාරි පහත පරිදි වර්ග කළ හැක. මූල්‍ය සැලසුම්කරණය, අයවැයකරණය සහ කළමනාකරණය ආදායම් එකතු කිරීම ගෙවීම් කිරීම ගිණුම්කරණය සැපයුම් සහ ගබඩා කළමනාකරණය වත්කම් කළමනාකරණය රජයේ නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂක තැන්පතු ගිණුම් පවත්වාගෙන […]

විමර්ශන හා පුහුණු අංශය

විමර්ශන හා පුහුණු අංශය සාගර සම්පත් තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සහතික කිරීම සඳහා පරිපාලනය, ධීවර කර්මාන්තය සහ ඒ ආශ්‍රිත මෙහෙයුම්, වෙළඳාම සහ සංරක්ෂණය යන අංශවල නීතිමය අනුකූලතාව සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර අංශයේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. රට පුරා ධීවර නීති සහ රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් […]

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය තාක්‍ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින්, අපගේ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා කාර්ය ප්‍රවාහයන් විධිමත් කිරීම සහ කාර්යයන් සරල කිරීම තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ අරමුණයි. නව්‍ය මෙවලම් සහ පද්ධති ක්‍රියාවට නැං තුළින්, අපට පුනරාවර්තන ක්‍රියාවලීන් ස්වයංක්‍රීය කිරීමට, සන්නිවේදනය සහ සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීමට සහ තොරතුරු වෙත ඉක්මන් ප්‍රවේශයක් ලබා දිය හැකිය. කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව සංවිධානය කිරීමට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ මෘදුකාංග […]

ධිවර මෙහෙයුම් අංශය

ධිවර මෙහෙයුම් අංශය මෙම අංශය යටතේ ප්‍රධාන ඒකක 02ක් ක්‍රියාත්මක වේ; අන්තර්ජාතික ධීවර කටයුතු ඒකකය  සෝදිසි මෙහෙයුම් ඒකකය අන්තර්ජාතික ධීවර කටයුතු ඒකකය මහ මුහුදේ ධීවර මෙහෙයුම් සිදු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි ධීවර යාත්‍රා මගින් අල්ලා ගත් මසුන් නීති විරෝධී, වාර්තා නොවූ සහ අවිධිමත් ධීවර ක්‍රියාකාරකම් වලින් තොරව, නීත්‍යානුකූල, නිවැරදි වාර්තා සහිතව සහ විධිමත් ලෙස අල්ලා […]

තත්ත්ව පාලන අංශය

තත්ත්ව පාලන අංශය ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සිය ධීවර නිෂ්පාදන අපනයනය සඳහා දැඩි තත්ත්ව පාලන ක්‍රියාමාර්ගවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙයි. මත්ස්‍ය සහ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන අපනයන රෙගුලාසි යටතේ ඇති විධිවිධාන මගින් පාලනය වන මෙම පියවරයන් සහතික කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම සහ සනීපාරක්ෂාව සහ සනීපාරක්ෂක පිළිවෙත් පිළිපැදීම ඇතුළත් වේ. සොයාගැනීමේ පද්ධති සහ රසායනාගාර […]

ධීවර සංවර්ධන අංශය

ධීවර සංවර්ධන අංශය ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර සංවර්ධනය තිරසාර ධීවර පිළිවෙත් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ පසු අස්වනු හැසිරවීමේ සහ සැකසුම් ක්‍රම වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ධීවර ක්ෂේත්‍රය නවීකරණය කිරීම, ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සහ ධීවර ප්‍රජාවගේ ආදායම් අවස්ථා ඉහළ නැංවීම සඳහා රජය විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව සිය සමුද්‍ර සම්පතේ දිගුකාලීන ශක්‍යතාව සහතික […]

ධීවර කළමනාකරණ අංශය

ධීවර කළමනාකරණ අංශය ලංකාවේ ධීවර කළමනාකරණය යනු රටේ සාගර සම්පත් තිරසාර ලෙස භාවිතා කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම අරමුණු කරගත් බහුවිධ ප්‍රවේශයකි. ශක්තිමත් නියාමන රාමු සහ ප්‍රතිපත්ති මගින් පාලනය වන අතර, එයට බලපත්‍ර, නියාමනය සහ බලාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ වේ. තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන්හි දේශීය මැදිහත්වීම සහතික කරමින් ප්‍රජා පාදක කළමනාකරණ […]