කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා උපදෙස්. වීම සඳහා උපදෙස්.