ධිවර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.fisheriesdept.gov.lk,   BestWeb.lk තරගාවලියේ විශේෂ කොටසේ රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබිය. මෙම වෙබ් අඩවිය රාජ්‍ය වෙබ් අඩවි අතරින් 04 වන ස්ථානයටද පත් විය. 
 
கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திணைக்களத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளமான www.fisheriesdept.gov.lk ஆனது BestWeb.lk போட்டியின் சிறப்புப் பிரிவில் தங்க விருதை வென்றுள்ள அதேவேளை, இவ் இணையத்தளமானது அரசாங்க வலைப் பிரிவின் கீழ் ஒரு சிறப்பு விருதுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.  

The official website of the Department of Fisheries, www.fisheriesdept.gov.lk, won the Gold Award in the Special Category Best Sinhala Website Section of the BestWeb.lk Competition. This site is also ranked 4th among government websites.
 
 
WhatsApp Image 2020 09 10 at 11.47.54 AMimg3WhatsApp Image 2020 09 10 at 11.48.07 AM