ධීවර අමාත්‍යංශය, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සමගින් ශ්‍රී ලාංකීය ධීවර ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ලබාදෙන රක්ෂණාවරණය